Viaplay Voorwaarden

Laatst herzien: 1/3/2022

Overzicht

Viaplay is een onlinedienst die gepersonaliseerde toegang biedt tot audiovisuele content die wordt verkregen door middel van individuele aankoop, huur of abonnement met of zonder een vaste termijn ("Viaplay"). Viaplay is beschikbaar op platforms via de applicaties van Viaplay ("App") voor Smart TV, mobiele telefoon en andere apparaten en via Viaplays website in het land waar u woont ("Website").

Informatie over Viaplay en NENT

Viaplay is een dienst van Nordic Entertainment Group International AB, BTW-nummer: SE556840928701, met adres Box 171 04, 104 62 Stockholm, Zweden (“NENT”) (NENT en Viaplay worden gezamenlijk aangeduid als "NENT", "wij", "onze" of "ons"). NENT behoort tot een groep vennootschappen waarvan Nordic Entertainment Group AB, bedrijfsidentificatienummer 559124-6847 (BTW-nummer: SE559124684701), de moedermaatschappij (de "Groep") vormt. Als klant van Viaplay kunt u de gedragscodes en het beleid van de Groep raadplegen door de website van de Groep te bezoeken: www.nentgroup.com. Viaplay staat onder toezicht van de Zweedse toezichthouder MPRT (de Zweedse pers- en omroepautoriteit).

1.2 Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u een Viaplay-account aanmaakt, evenals wanneer u gebruikmaakt van Viaplay, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. In ons Privacybeleid leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken.

1.3 E-mailadres en mededelingen

Informatie en berichten van ons, inclusief marketing, worden verzonden naar het e-mailadres dat u gebruikt om in te loggen op Viaplay. U kunt zich eenvoudig afmelden voor marketingberichten door te klikken op de link "Afmelden" onderaan de betreffende e-mail of via de instellingen van uw gebruikersaccount "Mijn account". Wij zijn gerechtigd het laatst opgegeven e-mailadres als correct te beschouwen en raden u aan dit regelmatig te controleren.

1.4 Voorwaarden

Deze voorwaarden (de "Voorwaarden"), tezamen met de hierin genoemde documenten, zijn geheel of gedeeltelijk van toepassing zolang u een gebruikersaccount van Viaplay hebt. Door deze Voorwaarden te aanvaarden voor gebruik te maken van Viaplay, verklaart u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en dat u zich ertoe verbindt deze na te leven.

Viaplay kan door derden worden aangeboden, bijvoorbeeld in combinatie met hun eigen producten en diensten. Deze derden kunnen aanvullende en afzonderlijke voorwaarden hanteren die van toepassing zijn en die u moet accepteren om toegang te krijgen tot Viaplay.

Toegang tot en gebruik van Viaplay

2.1 Overzicht

Om Viaplay te gebruiken, moet u een gebruikersaccount aanmaken op de Website of via de App. U kunt ervoor kiezen om uw gebruikersaccount op elk gewenst moment te verwijderen door contact op te nemen met onze klantenservice (contactgegevens staan hieronder, onder Contactgegevens).

Met een gebruikersaccount kunt u toegang krijgen tot de content op Viaplay door:

  1. een maandelijks abonnement af te sluiten door een van de door ons op enig moment aangeboden contentpakketten te selecteren en de maandelijkse vergoeding vooraf te betalen ("Abonnementsvergoeding"). Elke periode van een maand waarvoor u een abonnement bij Viaplay afsluit door de Abonnementsvergoeding te voldoen, wordt aangeduid als de "Abonnementsperiode", en het abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van elke Abonnementsperiode, tenzij het abonnement door u wordt beëindigd in overeenstemming met de vereisten zoals uiteengezet onder "Beëindiging" hieronder;
  2. indien deze dienst wordt aangeboden, één betaling voor toegang tot bepaalde specifieke content te doen ("Eenmalige Betaling"), hetzij als aankoop (Elektronische Doorverkoop), huur voor 48 uur (uit het verhuur- en aankoopgedeelte), of als livestreams van specifieke evenementen, zoals bijvoorbeeld een enkele voetbalwedstrijd (pay-per-view); of
  3. indien deze dienst wordt aangeboden, een abonnement af te sluiten voor een of meer contentpakketten voor een vooraf bepaalde bindende termijn ("Abonnement met Vaste Termijn") en bij Viaplay voor de gehele vooraf bepaalde bindende termijn een abonnement af te sluiten en de Abonnementsvergoeding te voldoen in overeenstemming met de toepasselijke overeenkomst. De vooraf bepaalde en op de aankoopdatum aangegeven periode is de kortste periode waarvoor u een abonnement op Viaplay kunt afsluiten ("Vaste Termijn") indien u een Abonnement met Vaste Termijn hebt. Na afloop van de Vaste Termijn gaat uw abonnement over in een abonnement waaraan een Abonnementsvergoeding verbonden is en dat maandelijks zonder nadere kennisgeving wordt verlengd, zoals bedoeld onder sub a. hierboven, totdat uw abonnement wordt beëindigd in overeenstemming met de vereisten zoals uiteengezet onder "Beëindiging" hieronder.

De aankoop van content (Elektronische Doorverkoop) biedt onbeperkte toegang tot het streamen en afspelen van de gekochte content zolang hiervoor een overeenkomst bestaat tussen ons en de rechthebbende. Indien onze overeenkomst met de rechthebbende afloopt, of als wij uw toegang tot de gekochte content anderszins beëindigen, hebt u recht op een evenredige vergoeding. U kunt ervoor kiezen i) een voucher te ontvangen die kan worden gebruikt op Viaplay of ii) een terugbetaling te ontvangen via dezelfde betalingswijze als waarmee u voor de content hebt betaald.

Om een account aan te maken en toegang te krijgen tot Viaplay, moet u:

  1. 18 jaar of ouder zijn;
  2. ingezetene zijn van een land waar Viaplay wordt aangeboden (wij zullen uw geografische locatie controleren op het moment van registratie, en u mag geen technologie of techniek gebruiken om uw locatie te verbergen of te verhullen);
  3. uw betalingsgegevens registreren en een gebruikelijke kredietbeoordeling ondergaan;
  4. bevestigen dat de door u verstrekte informatie op het moment van registratie waarheidsgetrouw en accuraat is. U dient ons te informeren indien deze informatie op enig moment wijzigt;
  5. Viaplay uitsluitend persoonlijk en privé gebruiken, en dus niet voor commerciële of publieke doeleinden;
  6. zich ertoe verbinden de producten, diensten of andere eigendommen van NENT en/of de Groep niet in strijd met deze Voorwaarden te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden.

2.2 Gebruikersnaam en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Viaplay-account. Om zeggenschap over het account te behouden en ongeoorloofde toegang daartoe te voorkomen, moet u zeggenschap behouden over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot Viaplay en het wachtwoord geheim houden.

Wij hebben het recht te allen tijde van u te verlangen dat u uw wachtwoord wijzigt.

Als u vermoedt dat iemand anders gebruikmaakt van uw account, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, uw wachtwoord te wijzigen en uit te loggen op alle apparaten. Indien wij reden hebben om aan te nemen dat misbruik is gemaakt van het account, hebben wij het recht uw toegang tot Viaplay onmiddellijk op te schorten of langs andere weg voortgezette ongeoorloofde activiteiten te voorkomen.

2.3 Kinderslot en Aankoop Vergrendelen

Viaplay kan materiaal bevatten dat ongepast is voor minderjarigen en niet bedoeld is voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een ouder of voogd. Wij raden u aan een apart gebruikersprofiel voor kinderen aan te maken als u de toegang tot bepaalde delen van Viaplay wilt beperken. Viaplay is niet bedoeld voor gebruik door kinderen zonder aanwezigheid, toezicht, controle en goedkeuring van een ouder of voogd.

Ook hebt u de mogelijkheid de toegang tot huur en aankoop van content te beperken door de functie "Aankopen Vergrendelen" via "Mijn Account" te activeren.

2.4 Apparatuur, systemen, verbinding en updates

Om gebruik te kunnen maken van Viaplay moet u beschikken over de benodigde apparatuur, systemen (incl. updates) en een internetverbinding met voldoende snelheid. Voordat u een Eenmalige Betaling doet of een abonnement op Viaplay afsluit, moet u er zeker van zijn dat u aan deze vereisten kunt voldoen.

De huidige minimale systeemvereisten en een overzicht van de actuele compatibele platforms staan vermeld op de Website. Het voldoen aan deze systeemvereisten en het gebruik van compatibele platforms garandeert echter niet dat u Viaplay altijd zonder onderbrekingen, storingen tijdens de uitzending en vergelijkbare mankementen kunt gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om de systeemvereisten of compatibele platforms van tijd tot tijd te wijzigen, onder andere indien dit nodig is om veiligheidsredenen. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde software of hardware niet meer compatibel is met Viaplay.

Wij hebben een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat Viaplay in overeenstemming is met de overeenkomst. Als onderdeel van deze verplichtingen, zal Viaplay continue van updates worden voorzien om veiligheids- en/of technische redenen. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke updates onverwijld te installeren en om het besturingssysteem van uw apparaat bij te werken indien dit vereist is voor een update van Viaplay. Wij kunnen niet garanderen dat elke versie van de Viaplay-App op uw apparaat zal werken, bijvoorbeeld als de versie van het besturingssysteem van uw apparaat niet compatibel is met een update. Informatie over updates van de App wordt verstrekt via de digitale store die uw apparaat voorziet van de App, zoals iTunes. U kunt het recht verliezen zich te beroepen op fouten in Viaplay als u de recentste updates niet installeert.

Indien u fouten opmerkt in Viaplay, waarvan kan worden aangenomen dat deze worden veroorzaakt door technische onvolkomendheden in uw apparaat, software of netwerkverbinding, bent u verplicht in redelijkheid met ons samen te werken om vast te stellen of de fout afkomstig is uit uw digitale omgeving.

Wij kunnen van tijd tot tijd beslissen welke apparaten u mag gebruiken om toegang te krijgen tot Viaplay. U mag Viaplay gebruiken op niet meer dan vier (4) verschillende apparaten per periode van 24 uur.

U kunt content op maximaal twee (2) geregistreerde apparaten tegelijk streamen. Als u echter afzonderlijk hebt betaald voor toegang tot een live-uitzending van een evenement als pay-per-view, kunt u deze content slechts op één (1) geregistreerd apparaat streamen.

U aanvaardt dat de beschikbaarheid van Viaplay kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld denial-of service op het internet of door andere netwerk-, verbindings-, elektronische, computer- of andere communicatieproblemen of -fouten en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor beperkingen op het gebruik van Viaplay veroorzaakt door overbelasting of dergelijke problemen en/of fouten.

Indien u ingezetene bent van een EU- of EER-land, is Viaplay voor u beschikbaar zowel in het land waar u woont als in andere EU- en EER-landen waar u tijdelijk verblijft overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1128. U aanvaardt dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor door u gemaakte kosten, gepleegde schendingen van de wet of andere overtredingen, met inbegrip van bijvoorbeeld aansprakelijkheid doordat u (probeert) gebruik te maken van Viaplay buiten het land waar u woont.

Betaling, Vergoedingen en Proefabonnement

3.1 Betaling

Om content op Viaplay te kunnen bekijken, dient u een geldige betalingsmethode op te geven. U stemt ermee in dat wij de Abonnementsvergoeding voor opeenvolgende Abonnementsperioden via de door u gekozen betalingsmethode in rekening mogen blijven brengen totdat uw abonnement wordt beëindigd. Als een betaling om welke reden dan ook mislukt, en u uw abonnement niet hebt beëindigd, kunnen wij blijven proberen de vergoeding via de door u gekozen betalingsmethode in rekening te brengen en uw toegang tot Viaplay op te schorten totdat wij de Abonnementsvergoeding in rekening hebben kunnen brengen. Indien er onvoldoende middelen zijn om de Vergoeding te voldoen en uw betaling met meer dan tien (10) kalenderdagen wordt vertraagd, hebben wij het recht de schuld langs andere weg te innen.

De door u gekozen betalingsmethode wordt door ons of een externe aanbieder geregistreerd en opgeslagen in overeenstemming met de internationale beveiligingsnormen (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard).

Wanneer wij ondersteuning bieden voor het verrichten van Eenmalige Betalingen of het afsluiten van een abonnement op Viaplay via iTunes of door andere platforms aangeboden soortgelijke oplossingen, worden deze Eenmalige Betalingen en/of Abonnementsvergoedingen in rekening gebracht via de betalingsmethode die u hebt gekoppeld aan de betreffende betaaloplossing.

Informatie over aankoopgeschiedenis en aankomende betalingen is te vinden bij "Mijn Account" op de Website.

Indien u zich via een derde voor Viaplay hebt aangemeld en u niet rechtstreeks van ons een factuur ontvangt, dan zijn de door de derde verstrekte betalingsvoorwaarden van toepassing.

3.2 Vergoedingen

Vergoedingen zijn verschuldigd overeenkomstig onze actuele prijslijst die te vinden is op de Website. Huur en aankoop van bijvoorbeeld films, live-uitzendingen van specifieke evenementen, zoals pay-per-view content, zijn niet inbegrepen in uw abonnement en hiervoor gelden extra kosten.

Wij kunnen de kosten voor Viaplay van tijd tot tijd wijzigen ("Wijziging van Kosten").

Wij zullen u uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voor het ingaan van een Wijziging van Kosten met betrekking tot een Abonnement zonder Vaste Termijn per e-mail en/of via uw gebruikersaccount in Viaplay op de hoogte te stellen van deze wijziging. Voor een Abonnement met Vaste Termijn gelden de op het moment van aankoop overeengekomen kosten gedurende de Vaste Termijn. Niettegenstaande het voorgaande kan een Wijziging van Kosten plaatsvinden met een kortere kennisgevingstermijn, waaronder gedurende een Vaste Termijn, indien onze distributiekosten en andere kosten om Viaplay beschikbaar te stellen zijn toegenomen vanwege wijzigingen in belastingen of algemene kosten, valutakoerswijzigingen, wijzigingen in vergoedingen aan derden, formele besluiten of wijzigingen in de wet of regelgeving, en de Wijziging van Kosten overeenkomt met de toename in de kosten.

Indien u niet akkoord gaat met de Wijziging van Kosten, hebt u het recht uw abonnement op te zeggen met ingang van de datum waarop de Wijziging van Kosten van kracht wordt, mits wij uiterlijk drie (3) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Wijziging van Kosten een kennisgeving daartoe ontvangen. Een Wijziging van Kosten omvat ook het invoeren van nieuwe kosten.

Als u ervoor kiest uw abonnement te upgraden naar een contentpakket met een hogere Abonnementsvergoeding, wordt de nieuwe Abonnementsvergoeding in rekening gebracht via de door u gekozen betalingsmethode op de datum waarop u ervoor kiest uw abonnement te upgraden en wordt de eerder betaalde Abonnementsvergoeding verlaagd naar evenredigheid van de resterende Abonnementsperiode. De nieuwe Abonnementsvergoeding gaat in vanaf de eerstvolgende vervaldatum. Indien u ervoor kiest uw abonnement te wijzigen naar een contentpakket met een lagere Abonnementsvergoeding, gaan zowel de prijswijziging als de wijziging van het pakket in per de eerstvolgende vervaldatum.

3.3 Proefabonnement

Wij kunnen nieuwe klanten een proefabonnement aanbieden, bijvoorbeeld kosteloos of tegen een gereduceerde prijs voor een bepaalde periode ("Proefabonnement"). Om gebruik te mogen maken van een Proefabonnement mag u of een ander lid van uw huishouden niet eerder zijn ingegaan op een Proefabonnement of een soortgelijk marketingaanbod van ons. Als u reeds gebruik hebt gemaakt van een Proefabonnement, wordt er geld in mindering gebracht van uw rekening alsof u zich aanmeldt voor een standaardabonnement. Wij behouden het recht om te controleren of u aan de eisen voldoet op basis van alle door u aangeleverde informatie.

Na afloop van een Proefabonnement wordt het Proefabonnement automatisch omgezet in een betaald abonnement met of zonder een vaste termijn, tenzij u vóór het einde van de Proefabonnementsperiode opzegt of beëindigt. Beëindiging of opzegging geschiedt via "ijn Account".

Voor acties (waaronder proefabonnementen) van derden kunnen aparte voorwaarden gelden. Indien u zich aanmeldt voor dergelijke acties, dient u er rekening mee te houden dat de opzegging van dergelijke proefabonnementen dient te geschieden in overeenstemming met de aanwijzingen van de derde. De door deze derde opgegeven prijzen zijn van toepassing op uw Viaplay-abonnement na afloop van het Proefabonnement.

Wijzigingen in Viaplay en in deze Voorwaarden

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van Viaplay en de content. Wij kunnen dan ook geen garanties geven of toezeggingen doen met betrekking tot de kwantiteit of kwaliteit van de content, functionaliteiten, compatibiliteit en interoperabiliteit met platforms, anders dan zoals van tijd tot tijd op de website staat aangegeven. Zo kunnen functies en content die beschikbaar waren in Viaplay toen uw abonnement begon of toen u een Eenmalige Betaling deed, veranderen gedurende de periode waarin u gebruiker bent. Dergelijke wijzigingen worden als objectief redelijk beschouwd in het licht van het doel en de aard van Viaplay. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen in het kader van onze voortdurende verbetering van Viaplay en daarmee de nakoming van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De te allen tijde van toepassing zijnde Voorwaarden zijn beschikbaar op de Website. Wij raden u aan om hiervan op de hoogte te blijven door regelmatig de Website te bezoeken.

Wij zullen u per e-mail uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voor het van kracht worden van de wijziging op de hoogte stellen van significante nadelige wijzigingen danwel wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de in de kennisgeving vermelde datum, maar niet minder dan dertig (30) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving, tenzij de wijziging wordt ingegeven door een mogelijke schending van de wet, besluiten van ambtenaren, wetswijzigingen of voortvloeit uit Overmacht (zoals hieronder uiteengezet). Indien wij deze Voorwaarden wijzigen, bent u gerechtigd uw abonnement te beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt, mits de wijziging een belangrijke wijziging in uw nadeel oplevert en wij uiterlijk drie (3) kalenderdagen voordat de wijziging van kracht wordt een kennisgeving van uw beëindiging ontvangen.

Beëindiging en Herroepingsrecht

5.1 Beëindiging door u

U kunt uw abonnement beëindigen via "Mijn Account" op de Website.

Uw beëindiging wordt van kracht:

aan het einde van de op dat moment lopende Abonnementsperiode waarin u ons meldt dat u het abonnement wenst te beëindigen (indien u een Abonnement met Vaste Termijn hebt, gaat de beëindiging pas in aan het einde van de Vaste Termijn); of

aan het einde van de opzegtermijn zoals beschreven in de paragrafen "Wijzigingen in de Dienst" of "Vergoeding" in deze Voorwaarden, op voorwaarde dat u ons in kennis stelt van de gewenste beëindiging in overeenstemming met die paragrafen.

Indien uw abonnement is overgegaan naar een abonnement waaraan een Abonnementsvergoeding verbonden is na het verstrijken van de Vaste Termijn in overeenstemming met sub c. onder "Toegang tot en gebruik van Viaplay" hierboven, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen met inachtneming van dezelfde voorwaarden als uiteengezet in dit artikel. Indien u toegang tot Viaplay hebt aangeschaft via een derde, zoals Itunes of een van onze distributiepartners, dient uw abonnement via deze derde te worden beëindigd in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden.

Indien u uw abonnement wilt beëindigen, blijft u verplicht de resterende Abonnementsperiode of de toepasselijke Vaste Termijn te voldoen.

Als u uw Abonnement beëindigt, hebt u nog steeds toegang tot de content die u via Electronic Sell-Through hebt aangeschaft. Wij behouden ons echter het recht voor om in overeenstemming met deze Voorwaarden de toegang tot de content te beëindigen of te beperken.

Houd er rekening mee dat uw gebruikersaccount blijft bestaan, ook als u uw abonnement beëindigt en dat toepasselijke delen van deze Voorwaarden van kracht blijven zolang u uw gebruikersaccount bij ons aanhoudt. U kunt uw gebruikersaccount verwijderen door contact op te nemen met onze klantenservice (contactgegevens staan hieronder, onder Contactgegevens) zoals bepaald onder "Toegang tot en gebruik van Viaplay".

5.2 Beëindiging door ons

Wij behouden ons het recht voor uw abonnement te allen tijde te beëindigen of anderszins uw toegang tot Viaplay op te schorten. Als wij uw abonnement beëindigen, bieden wij u het volgende aan:

voortgezette toegang tot Viaplay voor de rest van de lopende Abonnementsperiode of Vaste Termijn, of een restitutie van de laatst betaalde Abonnementsvergoeding voor een bedrag dat overeenkomt met de beperking of opschorting, zonder verlenging van uw abonnement; en/of

toegang tot een of meer afzonderlijke Diensten die u reeds via een Eenmalige Betaling had aangeschaft voor de rest van de geldigheidsduur van Viaplay.

Wij hebben het recht om uw toegang tot Viaplay met onmiddellijke ingang te beëindigen en betaling te verlangen voor eventuele openstaande Abonnementsvergoedingen indien u deze Voorwaarden niet nakomt. Indien u een abonnement met Vaste Termijn hebt, kunnen wij verlangen dat u de Abonnementsvergoeding onmiddellijk volledig voldoet voor de rest van de Vaste Termijn.

5.3 Herroepingsrecht

U hebt het recht uw abonnement / Eenmalige Betaling binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van Abonnement / Eenmalige Betaling kosteloos te annuleren ("Bedenktermijn") en volledige restitutie te ontvangen. De Bedenktermijn gaat in op het moment dat u een bevestiging voor uw abonnement of uw Eenmalige Betaling ontvangt.

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, stemt u ermee in dat u geen recht hebt om de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een bevestiging van uw abonnement of uw Eenmalige Betaling te annuleren en restitutie te ontvangen indien u begint met het gebruik van Viaplay door de content daarvan te bekijken. Door gebruik te maken van Viaplay door content te bekijken waar u toegang toe hebt via uw abonnement of Eenmalige Betaling, gaat u ermee akkoord dat de levering aanvangt voordat de Bedenktermijn is verstreken en dat het recht op annulering vervalt.

U kunt uw aankoop mondeling of schriftelijk annuleren door ons hiervan in kennis te stellen. Houd er rekening mee dat u uw Abonnement / Eenmalige Betaling vóór het einde van de Bedenktermijn moet annuleren. Het recht van annulering kan ook worden uitgeoefend door het invullen en doorsturen van het standaardformulier met de volgende voorbeeldtekst:

Aan klantenservice Viaplay [support@viaplay.nl]

Hierbij laat ik u weten dat ik mijn contract met Viaplay annuleer

Besteld op [datum]

Naam consument [*]

E-mailadres consument [*]

Handtekening consument(en) [uitsluitend indien dit formulier op papier wordt ingevuld]

Datum


De consumentenautoriteit in het land waar u woont, zou u in het algemeen ook meer informatie moeten kunnen verschaffen over het recht op annulering en het recht inzake overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten.

Fout in dienst

Indien Viaplay niet in overeenstemming is met de overeenkomst, waaronder wanneer u een fout bij Viaplay constateert die niet te wijten is aan u, of iemand die gebruikmaakt van uw account, hebt u het recht de fout te laten herstellen. U kunt zich op dit recht beroepen een klacht in te dienen bij onze klantenservice (contactgegevens staan hieronder, onder Contactgegevens). Wordt een klacht goedgekeurd, dan komen de herstelkosten van de fout voor onze rekening. Uw recht om een vordering in te stellen op basis van de non-conformiteit van Viaplay verjaart door verloop van twee (2) jaren na de levering van uw abonnement of Eenmalige Betaling. Indien u niet binnen de genoemde termijnen een vordering instelt op basis van non-conformiteit, verliest u uw recht op herstel van het gebrek.

Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het verhelpen van storingen als gevolg van uw handelen of het handelen van een andere persoon die van uw Abonnement gebruik heeft gemaakt.

Houd er rekening mee dat u ons medewerking moet verlenen om te kunnen nagaan of de oorzaak van de non-conformiteit in uw digitale omgeving ligt. Indien u deze medewerking niet overeenkomstig deze paragraaf verleent, rust de bewijslast aangaande de non-conformiteit van Viaplay op u.

Illegaal gebruik Viaplay

Alle content die deel uitmaakt van en gerelateerd is aan Viaplay wordt beschermd door Zweeds en internationaal auteursrecht. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op materiaal of content dat deel uitmaakt van, of verband houdt met Viaplay, berusten bij ons of worden door ons in licentie gegeven. Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om dergelijke rechten uitsluitend uit te oefenen om persoonlijk en privé te gebruiken (en niet voor commerciële doeleinden) en in overeenstemming met het toepasselijke auteursrecht.

U mag ons beveiligingssysteem niet (trachten te) omzeilen of trachten te testen, beschadigen of anderszins de beveiliging van Viaplay, onze Website, Apps of software, hardware of apparatuur van Viaplay aantasten die (in)direct verband houdt met Viaplay. Schending van het bovenstaande wordt telkens beschouwd als een wezenlijke schending van deze Voorwaarden, waardoor wij uw toegang tot Viaplay onmiddellijk kunnen opschorten of beëindigen, of anderszins voortdurende onbevoegde handelingen kunnen voorkomen.

Sociale media

De Dienst kan functionaliteiten bevatten waarmee u content van de Dienst kunt delen via sociale netwerkdiensten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Facebook, Instagram en Twitter ("Sociale Media"). Dit kan ertoe leiden dat bepaalde informatie over uw gebruikersaccount, zoals uw gebruikersnaam, zichtbaar wordt voor andere gebruikers op Sociale Media. U erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de content die u via Sociale Media deelt.

Links vanuit onze Website

De Website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden aangeboden. Wij hebben geen zeggenschap over de content van deze sites en wij zijn niet aansprakelijkheid voor verlies of schade die uit het gebruik van de links kan voortvloeien.

Aanvullende juridische voorwaarden

10.1 Onze aansprakelijkheid voor schade

Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van Viaplay ononderbroken zal zijn en dat de overdracht zonder fouten zal verlopen. Echter, door de aard van het internet kan dit niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot Viaplay af en toe worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen proberen om de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving bieden wij geen uitdrukkelijke of impliciete garantie of toezegging met betrekking tot het functioneren, de beschikbaarheid, kwaliteit, bruikbaarheid of beveiliging van Viaplay en zullen wij niet verplicht zijn tot enige terugbetaling in verband met enige internetfouten of andere dienstonderbrekingen of onderbrekingen veroorzaakt door handelingen van overheidsinstanties of andere derden of door gebeurtenissen buiten onze controle.

Wij, onze verbonden vennootschappen en partners zijn nimmer aansprakelijk voor schade voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van Viaplay of een dienst van derden waartoe toegang wordt verleend via de Website of de Dienst.

10.2 Vrijwaring

U erkent en aanvaardt ons, alle vennootschappen van de Groep, onze verbonden vennootschappen en partners te vrijwaren van en tegen letsel, verlies, schade, vorderingen, kosten en onkosten, met inbegrip van juridische kosten, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw vordering tegen of uw inbreuk op deze Voorwaarden, toepasselijke wetgeving, regelgeving of rechten van derden.

10.3 Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen samen met ons privacy- en cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen u en ons en treden in de plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

10.4 Ongeldigheid van bepalingen

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, tast deze bepaling op geen enkele wijze de geldigheid aan van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven voor zover wettelijk toegestaan.

10.5 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Zweeds recht.Deze Voorwaarden beperken geen rechten op consumentenbescherming die u hebt op grond van het dwingende recht van het land waar uw woont.

Indien tussen u en NENT een geschil ontstaat, zullen partijen eerst trachten het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voor de bevoegde Zweedse rechtbank worden gebracht. Als consument heeft u het recht om voor de rechtbank in een plaats dicht bij uw woonplaats te kiezen.

De Europese Unie kent ook een instantie voor geschillenbeslechting via een onlineplatform waarmee u het geschil kunt laten beoordelen als u ontevreden bent over goederen of diensten die u online bij ons hebt gekocht. Het onlineplatform is beschikbaar via de website van de Europese Commissie op ec.europa.eu/consument/odr. Gebruik het e-mailadres support@viaplay.nl als u een klacht indient via het portaal. Via het onlineplatform kunt u het probleem rechtstreeks met ons bespreken of kan uw zaak worden overgedragen aan de geschillencommissie die het geschil kan behandelen.

10.6 Overdracht

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op individuele gebruikers en u mag uw rechten of verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden of een deel daarvan niet overdragen aan een derde.Door deze Voorwaarden te aanvaarden, geeft u ons het recht onze rechten en verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden of een deel daarvan over te dragen aan een derde of andere vennootschappen binnen de Groep.In het geval van een dergelijke overdracht, bent u gerechtigd uw abonnement te beëindigen.

10.7 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien onze prestaties onder deze Voorwaarden worden beperkt, verhinderd of vertraagd of de beschikbaarheid en/of functionaliteit van Viaplay wordt beperkt, verhinderd of vertraagd vanwege wetgeving, formele besluiten en/of andere redenen die buiten onze invloedssfeer liggen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt of als u anderszins contact met ons wilt opnemen, ga dan naar onze klantenservice of neem contact met ons op via support@viaplay.nl.

U kunt met onze klantenservice chatten op onze klantenservicepagina. U kunt de chatgeschiedenis downloaden in een gangbaar formaat.